a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

Madde 1 –Amacı, Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan kadrolu memur ile diğer büro personelinin görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu  ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Belediye/Kurum         : Niğde Belediyesini,

Başkanlık                    : Niğde Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğini,

Başkan                        : Niğde Belediye Başkanını,

Meclis                         : Niğde Belediye Meclisini,

Encümen                     : Niğde Belediye Encümenini,

Müdürlük/Birim          : Niğde Belediye Başkanlığı teşkilat yapısı bünyesinde yer

                                      alan müstakil Müdürlükleri ve çalışma birimlerini,

Mali Hiz. Servisi         : Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

Avukat                        : Başkanlık tüzel kişiliği adına vekil tayin olunan personel                                               

Büro Personeli            : Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen memur, büro işçisi personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Servisinin Kuruluşu, Personeli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mali Hizmetler Servisinin Kuruluşu ve Personeli

Madde 5 – Mali Hizmetler Servisi, gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi , tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlama işlemleridir.Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Muhasebe yetkilileri bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV VE SORUMLULUKLARI    

            Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

            a) Yetkililerin imzasını, 

            b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

            c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

            d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

            Kontrol etmekle yükümlüdür.

            Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

            Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

            Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir.  Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri,

yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MALİ HİZMETLERİN GÖREVLERİ

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

            b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

            c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

            d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

            e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

            f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

            g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

            h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

            i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

            j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

            k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

            l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

            m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

            n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ OLAN

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bağışlar.

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.

i) Diğer gelirler.

Tahsil eder.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYENİN GİDERLERİ OLAN

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

s) İmar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

Hak sahiplerine ödemekle sorumludur.

2464 sayılı belediye gelirleri kanununun birinci kısım belediye vergileri, ikinci kısım belediye harçlarını, üçüncü kısım belediye harcamalara katılma paylarını tahsil eder.

Muhasebe yetkilisi mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygun olarak kayıt iş ve işlemleri yürütmekle sorumludur.