a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

  

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ARALIK/2019 TOPLANTISININ

04/12/2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 193

Gündemin 2 inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 06/11/2019 tarihli toplantılarında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 194

Belediyemiz Meclisinin 04/09/2019 tarih ve 113 nolu kararıyla onaylanan 1841 ada 8, 9, 10 parseller ile 1849 ada 15 nolu parsele yönelik plan değişikliğine yapılan itirazların kabulü ile kararda belirtilen imar tadilatının yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 195

Hıdırlık Mevki 55 ada 13 nolu parselin bir kısmının Hayvan Mezarlığı olarak tahsis edilmesine, konuyla ilgili raporların ilgili müdürlükçe bir sonraki ayda meclisin bilgisine sunulması kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 196

İlimiz Ahmetpınarı Mevkii 121 ada 14 ve 15 nolu parsel mevcut imar durumu plansız alanda olup , planlama çalışmalarının tamamlanmasının akabinde konunun değerlendirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 197

Yağdan Mevkii 441 ada 14 parselin mevcut imar durumu park ve yol alanında olup, söz konusu taşınmaza yönelik imar planı değişikliği yapılması talebi, DDY ile beraber planlama çalışması yapılmasının akabinde konunun değerlendirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 198

İnönü Mahallesi 764 ada 1 nolu parsele yönelik plan değişikline yapılan itirazın kabulü ile söz konusu taşınmazın imar durumun SKT olarak kalmasına taşınmaz ile ilgili olarak “764 ada 1 parselde yer alan yapıda ticari ünitelere de yer verilir.” İbaresinin eklenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 199

Fertek Mahallesi 1. Ve 2. Etap onaylanmamış planların yapılması ve yine yapılmamış olan bölgelerde 18. Madde uygulamalarının tamamlanması müzakere edilerek etapların planlama çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine ve belirtilen etaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulamasının yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 200

İlimiz Hıdırlık Mevki 2954 adanın mevcut imar durumu Küçük Sanayi Alanı olup ada içerisinde yapılmış olan 18. Madde uygulaması sonucu oluşturulan parsellerden 35 nolu parselin yapılaşmaya elverişli olmaması sebebiyle ada içerisinde yeni bir plan ve akabinde 18. Madde uygulaması yapılması hususunda ek süre verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 201

Sarıköprü 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılarak Eğitim Tesisine dahil edilmesi hususunda kurum görüşleri geldikten sonra değerlendirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 202

İlimiz Kırbağları Mahallesinde devam eden çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek adına bölge genelinde imar planına ek bir vaziyet planının hazırlanması ile ilgili çalışmanın tamamlanması akabinde konunun değerlendirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 203

Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Ahipaşa Mahallesi 362 ada1 nolu parselin mevcut imar durumu B-6 yapı nizamlı zemin ticari konut kullanımı olup, Söz konusu taşınmazın imar durumunun arka bahçeden 1 metre çekme mesafesi bırakılmak üzere BL-6 yapı nizamlı TİCK olarak değiştirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 204

Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik plan değişikliği Aksaray İdare Mahkemesi Kararıyla iptal edilmesi üzerine, taşınmaz üzerinde plan yapılması, ilgili kurum görüşleri geldikten sonra talebin değerlendirilmesi şeklinde kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 205

Aşağı kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ilişkin değişikliği Aksaray İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olup konuya yönelik ilgili Mahkeme kararı geldikten sonra konunun değerlendirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 206

İlimiz Kent Bütünü Plan Notlarının asma katlar ile ilgili 34. Maddesinde geçmekte olan “Plan kararlarına aykırı olmamak kaydıyla, konut altı ticaret alanları ile ticari alanlarda asma kat yapılması halinde, zemin kat yüksekliği en fazla 7 m uygulanabilir…” ibarenin “Plan kararlarına aykırı olmamak kaydıyla, konut altı ticaret alanları ile ticari alanlarda asma kat yapılması halinde, zemin kat yüksekliği en fazla 5,5 m uygulanabilir…” olarak değiştirilmesi ve kararda belertilen diğer hususlar kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 207

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (2) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 208

Kemerhisar belediyesine ait hizmet aracının belediyemizce satın alınması ile Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 209

Kale koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılması düşünülen kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin uygulanabilmesi amacıyla ilgili kanunlar gereğince kamulaştırma kararının alınması ile toki ile sözleşme yapılması, belirtilen gayrimenkullerin kamulaştırılması, toki de bulunan konutlar ile karşılıklı mahsuplaşma yapılması hususunda yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 210

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan kent mobilyalarının (Reklam Panoları) ihale kanunu doğrultusunda 10 yılı kadar kiraya verilmesi ile Belediye Başkanı ve encümene yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 211

İlimiz Arı Yetiştiriciler Birliğinin belediyemize ait Hıdırlık 57 ada, 131 parsel içerisinde 4.013.09 M² alanı birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi veya kiralaması hususundaki taleplerinin müzakerye açılarak bahsi geçen yerin ihale usulü ile 10 yıla kadar kiralanması ile konuyla ilgili belediye başkanı ve encümen yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 212

Belediyemiz 2019 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası ödenek aktarılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 213

Efendibey Mah. bulunan Niğde Muradiye Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 100.000,00 TL’ lik Malzeme Yardımı yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 214

DSİ tarafından işletilen ilimiz gebere barajı sulama tesisi, park ve rekreasyon alanının devir alınması hususununda ilgili müdürlükçe gerekli çalışmalar ve raporlar hazırlandıktan sonra konunun tekrar görüşülmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 215

Mimari Estetik komisyonunun çalışma yönetmeliği madde madde okunarak meclis kararında belirtildiği kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/12/2019
Karar No : 216…263

Belediyemiz 2020 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2020 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesi hususundaki Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmasından sonra Komisyon raporu doğrultusunda müzakere edilerek meclis kararında belirtildiği şekilde kabul ve karara bağlandı.