a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Yönetmelik

EK-1


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

EK-2


NİĞDE BELEDİYESİ ETİK YÖNETMELİĞİ

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile  Başvuru  Usul ve  Esasları  Hakkında Yönetmeliğin  29. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonuoluşturulmuştur.
       
Etik Komisyonunun görevi    kurum   ve  kuruluşlarda,  etik   kültürünü   yerleştirmek  ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla  ilgili   olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 

ETİK NEDİR

Etik; kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.
Etik daha çok ahlak ile eş anlamlarda kullanılsa da birbirinden farklı terimlerdir. Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da gelmektedir. Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır. Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kullardır.

NİĞDE BELEDİYESI GÖREVLİLERİNDEN BEKLENEN BAŞLICA ETİK DAVRANIŞLAR

1- Her zaman yüksek etik standartları izlemek, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışmak.
2- Görevini yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
3- Meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek, tarafsız ve adil davranmak.
4- Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.
5- Meslektaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir etmek ve duyurmak.
6- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak, akraba, eş-dost ve yakınlarını kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.
7- Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, kendini ve yakınlarını çıkar sağlayabileceği durumlardan uzak tutmak.
8- Davranış ve kararlarından doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.
9- Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal varlığında artış olması durumunda, bunu zamanında bildirmek.
10- Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.
11- Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek..
12- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almamak, kendisine sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durmak.
13- Özel işlerini mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınmak.
14-Etik değerlere uygun örnek davranışlar göstermek.
15- Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarmak, sonuç alamaz ise durumu yetkili mercilere bildirmek. 

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR  
Yönetim görevinizi yerine getirirken:
1- Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildirmek.
2- Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
3- Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmek.
4- Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne almak.
5- Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranmak.
6- Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmek.
7- Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olmak.
8- Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olmak.
9- İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürmek.

EK-3


KOMİSYON ÜYELERİMİZ
Başkan   : Rasim AĞADAYI  (Başkan Yardımcısı)
İrtibat: (0388) 2323550-112 
Komisyon Üyesi : Akın YÜCEBAŞ   (Mali Hizmetler Müdürü)
İrtibat: (0388) 2323550-129     
Komisyon Üyesi : Bülent CEYLAN  (Memur-Şef)
İrtibat: (0388) 2323564

ETİK  KOMİSYONUNUN  GÖREV  VE  YETKİLERİ
Etik Komisyonunun Görevi;

● Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
● Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
● Etik uygulamaları değerlendirmek.  

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu, Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışır. 
Belediyemiz Etik Kurulu Her yılın Şubat ve Aralık aylarının İlk Pazartesi gününe rastlayan gününde yılda iki kez olarak toplanmaktadır. 
Komisyon toplantısında alınan karalar , İlgili birimlere iletilerek, Kurumsal web sayfası üzerinden yıllık faaliyet raporları şeklinde duyurulmaktadır.