a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Ocak Meclis Karar Özeti

NİĞDE BELEDİYESİNİN 5  OCAK 2018 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 1

 

Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin 01.12.2017 tarihli Aralık/2017 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 2

 

            İlimizde Bulunan Açık ve Kapalı Sundurmaların Kullanım Ücretleri Hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazı doğrultusunda kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 3

 

            Niğde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanının kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları için bedelsiz arsa tahsisi talebi, bedelsiz arsa tahsisi talebinin reddine ve arsa tahsisi ile ilgili olarak Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 4

 

ilimiz Merkez Emin Erişingil Caddesi üzerindeki plan revizyonuna yapılan itirazın reddi  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 5

 

           Kayardı Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer almakta olan Kentsel Tasarım Projesi Yapılacak Alan Olarak Bırakılan Alanlar Hakkında hazırlattırılacak olan projelerin Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınması kaydıyla uygunluğu  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 6

 

        Ahmetpınarı 120 Ada 7 Nolu Parselde plan değişikliğinin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 7

 

            İlimiz kent bütünü plan notları tamamen okunarak kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 8

 

           İlhanlı Mahallesi'ne Ait İmar Planına Şikayetle, plan notlarında gerekli düzenlemelerin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 9

 

           Merkez Çayır Mahallesi 2317 ada 7 parsel bulunan yol genişletilmesi ile ilgili taleplerinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 10

 

            03.11.2017 Tarih ve 100 Nolu Kararla Onaylanan Plan Değişikliğinin onaylanması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 11

 

            Ahmetpınarı, 2985 Ada 2 Nolu Parsele Ait Plan Değişikliği talebinin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 12

 

            Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (19) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 13

 

            5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi müzakereye açılarak, yapılan görüşmeler sonucunda Temmuz ayının meclisin tatil ayı olarak uygulanması kabul ve karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 14

 

Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması  karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 15

 

            Şahinali Mahallesi  1572 ada 4 ve 5 parsellere AVM yaptırılması ile ilgili komisyon raporu doğrultusunda 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi kurulması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 16

 

            S.S.51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin toplu taşıma protokol sürelerinin müzakereye açılarak, Yürütme kararı gelene kadar protokolün (kira sözleşmesi) uzatılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 17

 

            Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedellerinin belirlenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 18

 

            Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve hizmet aracı alımı ile kredi kullanılması ve yetki verilmesi kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 19

 

            Ahipaşa mah. Matbaa sokakta tahribat yapan Necmi DİLMECİ'nin tahribat bedelinin tahakkuktan terki talebinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 20

 

                  Belediyemiz Mezarlıklar ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 21

 

            İlimiz Pazartesi pazarı içerisine halk pazarı kurulması ile ilgili Halk pazarı yardımlaşma derneğinin talebinin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 22

 

             Belediyemizde çalıştırılacak geçici  işçilerin  vizelerinin onaylanması hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 23

 

               Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve ihtiyaca binaen, Belediyemiz memur kadrolarından boş bulunan kadrolar karşılığında 35 kişinin çalıştırılmasına, sözleşmelerin 01.01.2018 tarihinden  31.12.2018 tarihine kadar olmasına, alacakları ücretlerin kararda belirtildiği şekilde ödenmesine  ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

 

 

 

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 24

           

            Şahinali Mahallesi 1566 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine, Belediyemiz ile İl Özel İdaresi arasında yapılacak olan protokolle Kültürhan binası yaptırılması ile ilgili Belediye Başkanına  yetki verilmesi hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 25

           

            SGK tarafından kurumların borçlarına karşılık taşınmaz devri ile borçların ödenmesi için Belediyemize ait taşınmazlardan bağımsız SPK lisanslı taşınmaz değerleme firmalarına değer tespiti yaptırılarak taşınmaz devri yöntemi ile borçların kapatılması için belediye encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 26

 

            696 Sayılı Kanun hükmündeki kararnamede söz konusu taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenleme çerçevesinde şirket kurulması ve iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 27

 

            Mercedes marka 2014 model araç  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 28

 

            1987 model Renault marka  araç Belediyemize hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 29

 

            1987 model Renault marka  aracını Belediyemize hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/01/2018

Karar No         : 30

 

Belediyemiz meclis üyelerinden Tamer ANIK'ın Medaş kavşağı ile sabancı kız yurdu arasında yapılan yürüyüş yolu hususundaki talebinin üzerinde gerekli çalışmalar yapılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğüne sevki kabul olundu.