a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Şubat Meclis Karar Özeti

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2 ŞUBAT 2018 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 31

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 05/01/2018 tarihli Ocak 2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 32

 

             İlimiz Hıdırlık Mahallesi 54 adada yapılmakta olan Hal Kompleksine enerji sağlamak amacıyla trafo binasının imar planlarına işlenmesi ve trafo binasın bulunduğu alanın ifraz işlemlerinin yapılması, satış takas ve devir işlemleri için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 33

 

            İlimiz Ahmetpınarı Mahallesi Kemal Aydoğan İlkokulu kuzeyinde bulunan bölgeye ait imar uygulaması Aksaray İdare Mahkemesince iptal edilmesi sonucu, ekli paftada görülen değişikliklerin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 34

 

ilimiz Şahinali Mahallesi 1566 ada 9 ve 10 nolu parsellerde yapılması planlanan “Kültür Han Projesi” kapsamında; mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait parsellerin “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi  mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden talebin reddi hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 35

 

           İlimiz Hıdırlık Mevki ekli krokide gösterilen bölgenin rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi uygunluğu  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No          :36

 

        İlimiz Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi kapsamında ekli paftada gösterilen değişikliklerin yapılmasını ve bölgede yer alan İmam Hatip Meydanı önündeki kavşak çalışmasının imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No          : 37

 

            İlimiz Burhan Mahallesi 35 ada 112 nolu parsellerle ilgili gerekli yol düzenlemesinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 38

 

           İlimiz Sarıköprü Mevki Atatürk Bulvarı’nın Bilgili Sokak ile birleştiği kavşak noktasından, plansız alanda kalan kısma doğru bağlantı yolarının imar planlarına işlenmesi  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 39

 

           İlimiz Ahmetpınarı Mahallesi Kayardı Bağları Doğal Sit Alanında yer alan doğal sit sınırına yönelik olarak; NTVKBK’ unca yeniden belirlenen sınıra yönelik plan çalışmasının yeniden değerlendirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 40

 

            İl Müftülüğünün Sungurbey Cami’nin restorasyon çalışmalarının yakın zamanda başlayacağından,  Rum Kilisesi’nin tamir süresince cami olarak kullanılma taleplerinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 41

 

             İlimiz Kumluca Mevki 202 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin imar durumunun “Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 42

 

            İlimiz Şahinali  1537, 1538 ve 1539 nolu adaların maliklerinin plan değişikliği taleplerinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 43

 

            İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 ada 95 nolu parsel malikinin  talebi ile kararda belirtilen plan değişikliğinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 44

 

Belediyemizle hissedar Nizami GÜZEL kararda belirtilen hisseli olduğu yerin takas edilmesi talebinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 45

 

            İlimiz  2994 ada plan değişikliğine dair alınmış olan red kararına istinaden görüşün cevabının beklenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 46

 

            İlimiz Şahinali Mahallesi 1569 ada 3 nolu parselin imar planı değişikliği talebi mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden talebin reddi kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 47

 

            İlimiz Hıdırlık Mevki 1970 ada 1 ve 2 nolu parsellerin kullanımlarının Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak değiştirilmesi talebinin geri aldığından görüşülmesine gerek kalmadığı hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 48

 

            İlimiz Burhan Mahallesi 35 ada 35 ve 128 nolu parsellerin yapı nizamı aynı kalmak kaydıyla konut kullanımını zemin ticari konut olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 49

 

            İlimiz Yukarı Kayabaşı  2914 ada 21, 23, 30, 31 nolu parsellerin konut kullanımı aynı kalmak kaydıyla yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talebinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 50

 

            İlimiz Yağdan Mahallesi 1108 ada 5 nolu parsel kullanımının E:2.00 Hmax:50.50 konut alanı olarak değiştirilmesi talebinin geri aldığından görüşülmesine gerek kalmadığı kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 51

 

            İlimiz Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması maddesine geçilerek, bir adet konunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 52

 

             Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedellerinin rapor doğrultusunda  aylık 500 Tl.sı olarak tespit edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 53

 

Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedelinin belirlenmesi hususunda belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 54

           

            696 ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hususunda şirket kurulması ile şirket konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi kararda belirtildiği şekilde  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 55

           

            Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücretlerinin yeniden belirlenmesi müzakereye açılarak, Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak 2.98 Tl.sı olarak tespiti kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 56

 

            Arıtma tesisi yapılabilmesi için İller Bankasından 60 milyon Tl.sı kredi kullanılması, ayrıca Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 57

 

            Belediyemize ait Kumluca Mevkii 202 ada 4 parselin sağlık tesisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına  tahsisinin yapılması hususunun incelenmesi bakımından Plan ve Bütçe komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/02/2018

Karar No         : 58

 

            Kıbrıs ta yapılacak eğitim seminerine katılınılması ve  yasal masrafların belediyemiz bütçesinden karşılanması kabul olundu.