a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN MART/2020 TOPLANTISININ 04.03.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

1.Yoklama


2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Şubat/2020 toplantısının 05.02.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.


3.Belediyemiz boş memur kadroları ile ilgili, Mühendis kadrosunun derece değişikliği hususunun görüşülüp karara bağlanması.


4.Belediyemiz sözleşmeli personellerine ait Disiplin Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması.


5.Belediyemize ait Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş’nin sermaye artırımı hususunun müzakere ve karara bağlanması.


6.5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi uyarınca Fertek Mahallesindeki toplu taşıma hatlarının, şehir merkezi alanındaki toplu taşıma sistemine katılması hususunda Ulaşım Etüdü yapılması işi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması.


7.İlimiz muhtelif yerlerine bırakılan kullanılmaz halde hurda araçların konulması için belediyemize ait Hıdırlık mevki 55 ada 93 parselde 10.000 M²’lik kısmının 5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesinin (o) bendi gereğince hurda alanı olarak belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.


8.Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık 67 pafta, 57 ada, 6 parselde kayıtlı 188.911.00 M²'lik tarlanın içerisinden 9.512,52 M²'lik alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 9 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.


9.Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 203 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Ahipaşa Mahallesi 362 ada 1 parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine 03.01.2020 tarih ve 206658 sayılı dilekçesi ile MHP Meclis üyeleri, 206631 sayılı dilekçesi ile Bediha ÖZTÜRK itiraz etmekte ve Valilikçe oluşturan komisyonca ilgili tadilat uygun bulunmamış olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


10.Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 222 karar nolu oturumunda belirlenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınacak olan harç ve ücretler konusundan İmar Planı Tadilat Ücretlerine 30/12/2019 tarih ve 206315 sayılı dilekçesi ile Ferit AYDOĞAN ve Cem UZUN ile 20.01.2020 tarih ve 207051 sayılı dilekçesi ile Abdulkadir TEKELİ itiraz etmekte olup, itirazlarına istinaden tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


11.Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarih ve 6 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Sarıköprü Mevki 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 nolu parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılmasına dair plan değişikliğine 14.01.2020 tarih ve 206904 sayılı dilekçesi ile Sarıköprü Ulucami Yaptırma ve Yaşatma Derneği itiraz etmekte olup, itiraza istinaden tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


12.İlimiz Ahmetpınarı Mevki 3259 ada 1 parselin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 zemin ticari konut alanı ve 3260 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.50 hmax:50.50 konut kullanımıdır. 04/11/2019 tarih ve 204255 sayılı dilekçesi ile Feridun DAVARCI; 3259 ada 1 parseldeki hissesi ile 3260 ada 2 nolu parselde bulunan Niğde Belediyesine ait hissenin takasını talep etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


13.İlimiz Yenice Mahallesi 930 ada 9 nolu parselin (eski durumda 2, 3 ve 7 nolu parseller) mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 konut kullanımı ve ilimiz Kırbağları Mevki 136 ada 107 nolu parselin mevcut imar durumu ise yol alanıdır. 17/01/2020 tarih ve 207008 sayılı dilekçesi ile Yavuz ÖZKUL; hisseli olduğu 930 ada 9 nolu parseldeki Niğde Belediyesine ait olan hisse ile 136 ada 107 nolu parselde yer alan hissesini takas edilmesini ve çıkan farkın tarafına ödenmesi talebi ile ilgili tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


14.İlimiz Sarıköprü Mevki 61 ada 22 nolu parselin mevcut imar durumu bir kısmı plansız alan olup bir kısmı yol ve DSİ’ye ait kanal alanıdır. 10.01.2020 tarih ve 206811 sayılı dilekçesi ile Hüseyin ÖZDOĞAN; yola ve kanala denk gelen kısmının Belediyeye ait bir arsa ile takas edilmesini talep etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


15.İlimiz Tepe Mahallesi 2443 ada 2 parselin mevcut imar durumu E:1.80 Hmax:50.50 konut kullanımı, 89 ada 39 nolu parselin mevcut imar durumu park alanı olup mülkiyeti şahıslarına ait olup ve 3338 ada 3 nolu parselin mevcut imar durumu E:1.80 Hmax:50.50 konut kullanımı olup mülkiyeti Belediyeye aittir. 06.01.2020 tarih ve 206692 sayılı dilekçesi ile Vesile BAYRAM; mülkiyete Belediyeye 3338 ada 3 nolu parsel ile taşınmazlarının takas edilmesini talep etmektedir. Konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


16.İlimiz Sarıköprü Mevki 967 ada 21 parselin mevcut imar durumu E:1.80 Hmax:50.50 konut kullanımı olup tamamı şahsa aittir. Yağdan Mevki 3558 ada 8 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:30.50 konut kullanımı olup bir kısmı Belediyeye, bir kısmı şahsa aittir. 18.12.2019 tarih ve 205803 sayılı dilekçesi ile Efrasim DANACI; 967 ada 21 parsel ile 3558 ada 8 parseldeki Belediye hissesinin takas edilmesini talep etmektedir. Konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


17.İlimiz Yağdan Mevki 25 ada 1 ve 14 nolu taşınmazların mevcut imar durumu plansız alandır. Söz konusu taşınmazların GES yapılmak üzere “Yenilenebilir enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak belirlenmesini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talep etmekte olup, konuyla ilgili tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


18.Belediye Başkanlığımız tarafından yapımı tamamlanan Küçük Sanayi Alanı ile Atasanayi arasında yapılması planlanan alt geçit projesinin imar planlarına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


19.Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 194 karar nolu oturumunda görülerek onaylanan, Kırbağları Mevki 1841 ada 8, 9, 10 nolu parseller ile 1849 ada 15 nolu parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine 03/01/2020 tarih ve 206656 sayılı dilekçeleri ile MHP Meclis Üyeleri itiraz etmekte olup, konuyla ilgili tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


20.Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik, Belediyemiz Meclisinin 05/08/2016 tarih ve 84 nolu kararıyla onaylanan plan değişikliğinin Aksaray İdare Mahkemesinin 2018/842 Esas ve 2019/652 Karar Nolu Kararıyla iptal edilmesi üzerine taşınmaz üzerinde plan yapılması ile ilgili tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


21.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.


22.237 sayılı taşıt kanunun 10. Maddesi gereğince belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet minivan araç alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.


23.Niğde Eğitim Araştırma Hastanesinin Yoğun bakım, ameliyathane ve kantin inşaatı için gerekli olan malzemelerin yapılan protokol doğrultusunda alımı ile hibe edilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


24.Niğde Merkez Eskisaray, Burhan ve Kırbağları mahallelerinde (Niğde Merkez Küçük sanayi alanının) yaklaşık 10 ha alanın Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmesinin görüşülüp karara bağlanması.


25.Dilek temenniler


26.Kapanış