a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Temmuz Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN TEMMUZ/2020 TOPLANTISININ 06/07/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 102

 

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Haziran/2020 toplantısının 18.06.2020 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 103

 

Belediyemiz 2019 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 104

 

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Postane Sokak Belediye Sarayı önünde bulunan 4 nolu taşınmazın Kızılay Niğde Şubesi adına 10 yıl süreyle tahsisi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 105

 

İlimiz Kırkpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan Gebere barajının saatlik sulama ücretinin ve mesire alanı giriş çıkış ücretinin kararda belirtildiği şekilde tespiti kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 106

 

Fertek mahalle sınırları içerisinde bulunan Mandilmos mesire alanının giriş çıkış ücretlerinin çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra belirlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 107

 

İlimizde faaliyet gösteren servis araçlarının tahditli S plakaya geçebilmesi için 51 S 001 ile 51 S 999 arasındaki plakalara ihaleyle satılmak üzere tahdit getirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 108

 

Atıksu Arıtma Tesisine ilave deşarj hattı güzergahı ve kilitli parke ile yapılacak olan yol güzergahı ile ilgili her türlü hukuki sorumluluk Belediyemize ait olacak olup, yapımı talep edilen ilave işlerle ilgili olarak sözleşmenin %8,37’ sine tekabül eden miktar kadar iş artışı talebiyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 109

 

Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan mahallelerini kapsayan 12.5 HA yenileme alını ilan edilen kısımlar için Acele Kamulaştırma kararı alınması kabul olundu

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 110

 

İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilen bölümlerin harici alanlarında ticari faaliyet yapılmasına izin verilmesi halinde tahsil edilecek ücretin belirlenmesi hususunda komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 111

 

Kırbağları Mevkiinde yapılması planlanan “Ulukışla-Boğazköprü Hattı Üstgeçit Köprüsü Projesi” kapsamındaki projeye ekli krokide gösterilen değişikliklerin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 112

 

İlimiz Merkez ilçede yapılması planlanan 200 adet sosyal konut projesine yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışması yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 113

 

İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 114

 

İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisinde geçen “976, 977, 978, 979, 980, 981 ve 982 nolu adalarda; bitişik nizam ve hmax=8.50 olmak üzere, 2 katlı veya tek katlı yapılar, ardiye ve depolar yapılabilir, asma kat yapılabilir.” İbaresine “cephe alan yoldan 5 m çekilerek, yan ve arka bahçeye bitişik nizam uygulanmak suretiyle bina yapılabilir.” İbaresinin ekleme yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 115

 

İlimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevki 1841 ada oluşacak olan “Sağlık Tesisi” alanının Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına tahsisi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 116

 

İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki Atasanayi Bölgesinde yer alan sağlık binasının bölgeye hizmet edememesi sebebiyle bölgede mülkiyeti Niğde Belediyesi’ne ait olan bir arsanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere plan değişikliği kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 117

 

İlimiz Merkez ilçe Yağdan Mevkii 3550 ada 1 nolu parselde bulunan 8 nolu Naife AYDOĞAN Sağlık Ocağının (3550 ada 1 parsel) Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 118

 

İlimiz Merkez ilçe Efendibey Mahallesi Çiftlik Bağları Sokağı’nın isminin “Şehit Bayram GÖKTAŞ Sokak” olarak değiştirilmesi hususundaki komisyona ek süre raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 119

 

İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisinde geçmekte olan Büyük Alan Gerektiren Ticaret Kullanımı ile ilgili ticaret alanları vb. yapılar yapılabilir. Ancak gıda imalatı yapılamaz. bu alanlarda yoldan 10 metre çekme mesafesi yapılmak kaydıyla yan ve arka bahçelere bitişik yapılabilir. üç yola cephesi bulunan parsellerde ise parselin cephe aldığı yoldan ve arka yoldan 10 metre, yan yoldan 5 metre çekme mesafesi bırakılacaktır.” İbaresinin “…söz konusu kullanıma ilişkin ifraz talebi gelmesi durumunda KDKÇA kullanımının parsel ölçüleri kullanılacaktır.” olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 120

 

Hastanenin önündeki kokoreç dükkanları ile Eğitim Tesisi alanının imar planlarına işlenmesi hususunda ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 121

 

Yukarı Kayabaşı Mahallesi 339 ada ile 2914 ada arasındaki yola ilişkin plan tadilatının yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 122

 

İlimiz Merkez ilçe Efendibey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Dönüşüm Projesi sınırları içerinde yer alan akaryakıt istasyonlarına yönelik “İmar planında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. İstasyonların bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak diğer yardımcı müştemilatlar yapılabilir. Bu alanlarda ilgili mevzuatlarla belirlenen standartlar ve mesafelere uymak koşulu ile belirtilen fonksiyonlardan iki veya daha fazlası aynı ada/parsel içerisinde bir arada yapılabilir.” hükmünün eklenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 123

 

İlimiz Merkez ilçe 636 ada 26 nolu parsel üzerinde yer alan Resmi Kurum (Kamu Hizmet Alanı ve Hükümet Konağı) çevresinde 24 metrelik yolların işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 124

 

İlimiz Merkez ilçe Şahinali Mahallesi 1572 ada 24 nolu taşınmazın mevcut imar durumu AVM Alanıdır. Taşınmaz üzerine yapılacak olan “Köy Terminali” projesine yönelik taşınmaz üzerinde ekli krokide gösterilen değişikliğin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 125

 

İlimiz Merkez ilçe Fertek Mahallesi Mahmut Şafak Bulvarı civarında 238 ada 1,17 parseller ile 239 ada 4,5,6,7 nolu parsellerin yer aldığı sokağa isim verilmesi hususunda komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 126

 

Fertek Mahallesi Mahmut ŞAFAK Bulvarı’nın isminin değiştirilmesi talebinin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 127

 

İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 55 ada 417 nolu parselin mevcut imar durumu Resmi Kurum Alanıdır. Söz konusu taşınmaza yönelik ekli krokide gösterilen plan değişikliğinin yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 128

 

İlimiz Merkez ilçe Yağdan Mevki 3435 ada 5 nolu parselin mevcut imar durumu E.2.20 Hmax:50.50 zemin ticari konut kullanımı iken 2723 ada 1 nou parselin mevcut imar durumu BHA’dır. 2723 ada 1 nolu parseldeki hisse ile 3435 ada 5 nolu parselde yer alan Belediye hissesinin takas edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 129

 

İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 2170 nolu adanın güneyinde yer alan Spor Tesisine ekli krokide gösterilen değişikliğin yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 130

 

İlimiz Yağdan Mahallesi 3558 ada 8 nolu parseldeki Belediyemizin hisseli olduğu taşınmazın kat karşılığı yaptırılması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 131

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (3) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/07/2020
Karar No : 132

 

Belediyemiz meclisince tespit edilen Ağustos ayı tatilinin iptal edilmesi kabul olundu.