a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
NİĞDE BELEDİYESİNİN 4 OCAK 2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

NİĞDE BELEDİYESİNİN 4  OCAK 2019 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 4  OCAK 2019 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 1

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 07.12.2018 tarihli Aralık/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 2

 

Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması maddesine geçilerek, mevzuata uygun olarak;

Denetim  Komisyon Üyeliklerine;

            1- Bekir PEKER  

            2- Murat DEMİR               

            3- Sebahattin ECEMİŞ         

            4- Rıfkı URLU'nun seçildikleri.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 3

 

            Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi müzakereye açılarak, Temmuz ayının meclisin tatil ayı olarak uygulanması kabul ve karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 4

 

Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve ihtiyaca binaen, Belediyemiz memur kadrolarından boş bulunan kadrolar karşılığında 35 kişinin çalıştırılmasına, sözleşmelerin 01.01.2019 tarihinden  31.12.2019 tarihine kadar olmasına, alacakları ücretlerin kararda belirtildiği şekilde ödenmesine  ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul ve karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 5

 

           Belediyemiz Başkan Yardımcısı ödeneğinin müzakereye açılarak, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranı kadar aylık ücret verilmesi  kabul ve karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 6

 

        Belediyemize ait Hıdırlık mevki,  3078 ada 4 nolu parselin işgaliye süresinin 9 yıllığına uzatılma talebinin müzakere açılarak, 2886 sayılı ihale kanunu gereğince 9 yıllığına ihaleye çıkılmasına, konuyla ilgili belediye başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul ve karara bağlandı.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 7

 

            Park alanına “Doç. Dr. Şahnur Yaprak” isminin verilmesine yönelik karara yapılan itiraz ile itirazın kabulüne ve söz konusu ismin iptali hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 8

 

           Sarıköprü Mevki 532 ada 130 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesis Alanı olup taşınmazın imar değişikliği talebinin yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 9

 

           İlhanlı Mahallesi 1849 ada 13 nolu parsellerin tevhid edilmek, 20 metrelik yoldan cephe almak şartıyla imar durumlarının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 10

 

            Tepe Mahallesi 92 ada 22 nolu parselin bulunduğu imar adası sınırının akaryakıt pompaları ile yol arasındaki mesafenin bu standartlara uyulacak şekilde yeniden belirlenmesi talebinin, Tepe Mahallesi III. Derece Doğal Sit Alanından çıkartılmış parsellere yönelik imar planı yapılması durumunda söz konusu talebin de değerlendirilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 11

 

            Şehitler Mahallesi 2005 ada 1 nolu parselin bulunduğu alana yönelik plan değişikliğinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 12

 

            İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 24 adet trafo yerinin imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 13

 

            Hıdırlık 3072 ada 7 nolu parselin maliki dilekçe ile  iki adet trafonun işlenmesine yönelik MEDAŞ’tan uygun görüş almak şartıyla talebin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 14

 

Aksaray İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucu Kırbağları-Yağdan Mevki II. Etap Planının iptal edilmesi ile plansız kalan 1801 adanın emsal aynı kalacak şekilde yüksekliğin Hmax:30.50 olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 15

 

            Kale-Eskisaray Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı’nın, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı alındıktan sonra değerlendirilmek üzere yeniden görüşülmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 16

 

            Kırbağları  55 ada 530, 449 parsel ile 3478 ada 22 parsel ve 3426 ada 1 parsel arasında yer alan yol üzerinde düzenleme yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 17

 

            Yağdan Mevki 2177 ada çevresinde gerekli imar düzenlemesinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 18

 

            Sarıköprü Mevki 3164 ada 19 nolu parselin zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebinin reddi kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 04/01/2019

Karar No         : 19

 

            Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (5) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.