a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN KASIM/2020 TOPLANTISININ 06.11.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1.Yoklama.


2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Ekim/2020 toplantısının 07.10.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.


3.Belediyemiz 2021 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2021 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi, 2021 mali yılı bütçe kararnamesi ve cetvelleri ile Belediyemiz Performans Programının müzakere ve karara bağlanması.


4.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Sarıköprü Mahallesi, 980 ada 4 parsel, 980 ada 5 parsel, 982 ada 8 parselde kayıtlı arsaların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


5.İlimiz Efendibey Mahallesi 3540 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan taşınmazın mevcut imar durumu park alanıdır. İl Sağlık Müdürlüğünün, taşınmazın park alanından çıkartılarak “Resmi Kurum Alanı” ya da “Sağlık Tesisi” alanı olarak değiştirilmesi ve akabinde tahsisinin Bakanlıkları adına verilmesi hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


6.İlimiz Hıdırlık Mevki 1971 ve 1972 nolu imar adaların mevcut imar durumu Hmax:10.50 Küçük Sanayi Alanıdır. Söz konusu taşınmazların imar hatlarının çevresi ile uyumlu hale getirilmesine yönelik gerekli plan değişikliğinin yapılması hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


7.İlimiz muhtelif mahallelerde yer alan parkomat alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


8.İlimiz Şahinali Mahallesi 1572 ada 24 nolu taşınmazın mevcut imar durumu AVM Alanıdır. Taşınmaz üzerine yapılacak olan “Köy Terminali” projesine yönelik taşınmaz üzerinde ekli krokide gösterilen plan değişikliğinin yapılması hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


9.İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisinde geçmekte olan Büyük Alan Gerektiren Ticaret Kullanımı ile ilgili ticaret alanları vb. yapılar yapılabilir. Ancak gıda imalatı yapılamaz. Bu alanlarda yoldan 10 metre çekme mesafesi yapılmak kaydıyla yan ve arka bahçelere bitişik yapılabilir. Üç yola cephesi bulunan parsellerde ise parselin cephe aldığı yoldan ve arka yoldan 10 metre, yan yoldan 5 metre çekme mesafesi bırakılacaktır.” İbaresinin “…söz konusu kullanıma ilişkin ifraz talebi gelmesi durumunda KDKÇA kullanımının parsel ölçüleri kullanılacaktır.” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


10.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.


11.Dilek ve temenniler.


12.Kapanış.