a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Merkez Kırbağları Mahallesi, 692 ada 103, 128 ve 130 nolu parseller üzerinde yapılan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması

İLAN METNİ

 

        İlimiz Merkez Kırbağları Mahallesinde, 07.09.2018 tarih 194 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı, 19-M-II nolu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Paftasında Konut Alanı olarak planlı olan, 692 ada 103, 128 ve 130 nolu parseller üzerinde 04.02.2020 tarih 75 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi uygulaması yapılmasına karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 02.06.2020 tarih ve E.1286463 sayılı yazı ve ekli dosya ile Belediyemize gönderilmiştir. Uygulamanın yapılacağı 692 nolu ada incelendiğinde, adanın diğer parsellerinin imar planına uygun olarak oluştuğu ve bir kısmının yapılaşmalarını tamamladığı tespit edilmiş olup, uygulama henüz yapılaşma bulunmayan ve imar planına uygun olarak oluşmayan 692 ada 103, 128 ve 130 nolu parseller üzerinde yapılmıştır.

 

         Kırbağları Mahallesi 692 ada 103, 128 ve 130 nolu parseller üzerinde 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik Ek-1 maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya dahil edilmiştir. Uygulamada 692 ada 130 nolu parsel daha önce bağış yoluyla bedelsiz yola terk yaptığından, DOP oranını tamamlayacak fark kadar kesinti yapılmış, diğer parsellerin tamamından DOP kesintisi yapılmıştır. İhdas1 nolu parsel yoldan ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş ve uygulamada kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas İşleminin yapılmasında 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre bir sakınca yoktur.

 

          Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan, 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik Ek-1 maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 20.10.2020 tarih 1021 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir. 

        

          İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.Detay için TIKLAYINIZ.